ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..