ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มี.ค. 64 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-Net
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/212
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
29 พ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
12 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
15 ส.ค. 63 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบโครงงาน ของโรงเรียนเครือข่าย ตามโครงการ“TFE (Teams For Education)” ระดับจังหวัดนนทบุรี
ฝ่ายบุคคล ฝ่ายวิชาการ
11 ส.ค. 63 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01 ก.พ. 63 นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-Net
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
18 ธ.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 62 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.4-6
ค่ายลูกเสือสวนสยามทะเลกรุงเทพฯ
06 พ.ย. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
03 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
02 ก.พ. 62 นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-NET
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
19 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ค่ายลูกเสือไร่กุลรดา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
03 ก.พ. 61 นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-Net
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
24 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
ค่ายบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
16 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
11 ส.ค. 60 วันแม่แห่งชาติ
08 ส.ค. 60 อาเซียนเดย์
03 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
27 ก.ค. 60 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
21 ก.ค. 60 English day camp
20 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 วันภาษาไทยแห่งชาติ
07 ก.ค. 60 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
29 มิ.ย. 60 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี
ลานโดม ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
09 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 นักเรียนสอบปลายภาค
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร งานวิชาการ
08 มี.ค. 60 นักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร งานวิชาการ
27 ก.พ. 60 การสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,4,5
         การสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2 สอบวิชา ภาษาไทย    ชั้น ป.4-5 สอบวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
24 ก.พ. 60 ประเมินการอ่านเขียน ชั้น ป.3-4
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร งานวิชาการ
23 ก.พ. 60 ประเมินการอ่านเขียน ชั้น ป.1-2
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร งานวิชาการ
04 ก.พ. 60 นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-Net
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
19 ธ.ค. 59 ถึง 21 ธ.ค. 59 ลูกเสือเข้าค่ายที่ จ.ราชบุรี
16 ธ.ค. 59 ถึง 17 ธ.ค. 59 งานศิปลหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง
จ.จันทบุรี
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันอาเซียน
26 ก.ค. 59 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(English Day Camp)
09 มิ.ย. 59 กิจกรรมไหว้ครู
06 มี.ค. 59 ถึง 10 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
27 ก.พ. 59 การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร งานวิชาการ
27 ก.พ. 59 ถึง 03 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1
13 ม.ค. 59 ถึง 15 ม.ค. 59 ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ป.4-6 ค่ายลูกเสือไร่พญาเย็นเขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
08 ม.ค. 59 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2559
29 ธ.ค. 58 กิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติด
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
17 ธ.ค. 58 ถึง 19 ธ.ค. 58 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 จ.อ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
14 พ.ค. 58 เปิดเรียน ปีการศึกษา 2558

01 พ.ค. 58 รับเงินเรียนฟรี/หนังสือ/แบบเรียน/ซื้อเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน

31 มี.ค. 58 ประกาศผลสอบและรับผลการเรียน ชั้น ป.1-ป.6

23 มี.ค. 58 ถึง 27 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ชั้น ป.2-ป.6

15 มี.ค. 58 ประกาศผลสอบ O-NET ป.6

12 มี.ค. 58 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6

09 มี.ค. 58 ถึง 11 มี.ค. 58 สอบไล่ ปลายปีการศึกษา 2557 ชั้น ป.1-ป.6

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
06 มี.ค. 58 ถึง 10 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1

31 ม.ค. 58 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET วันเสาร์ ที่ 31 มกราคม 2558

17 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การแข่งขันนาฏศิลป์(ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส) ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
13 ธ.ค. 57 การแข่งขันเทควันโด The 1st Phasuk Taekwondo Championship 2014 ณ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
11 ส.ค. 57 วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูวันเพ็ญ บุญนัดดา
25 ก.ค. 57 วันภาาาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูประไพ
25 ก.ค. 57 ถึง 29 ก.ค. 57 สัปดาห์ห้องสมุด

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูประไพ
10 ก.ค. 57 วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วัดผาสุกมณีจักร ครูวรรณิดา
01 ก.ค. 57 วันสถาปนาลูกเสือ พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูทิวากร
24 มิ.ย. 57 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและป้องกันไข้เลือดออก
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูอำภา/ครูชัด/ครุพัชมน
24 มิ.ย. 57 ถึง 30 มิ.ย. 57 สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน

บ้าน/ที่พัก/คอนโด ครูทิชากร
23 มิ.ย. 57 ถึง 24 มิ.ย. 57 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ป.4
ห้องประชุม 1 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูบัวลิน
23 มิ.ย. 57 นิเทศชั้นเรียนครั้งที่ 1 (ติดตามการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้)

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร หัวหน้าสาย
16 มิ.ย. 57 ถึง 17 มิ.ย. 57 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ป.5
ห้องประชุม 1 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูทิชากร
12 มิ.ย. 57 กิจกรรมไหว้ครู
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูวรรณิดา
11 มิ.ย. 57 กิจกรรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูพวงบุปผา
04 มิ.ย. 57 ถึง 05 มิ.ย. 57 อบรมค่ายคุณธรรม ป.5-6
วัดผาสุกมณีจักร ครูทิพรัตน์
04 มิ.ย. 57 อบรมค่ายคุณธรรม ป.4

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร คณะครู ป.4
03 มิ.ย. 57 อบรมค่ายคุณธรรมอนุบาล 2 และ ป.1

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูกนกทิพย์
02 มิ.ย. 57 อบรมค่ายคุณธรรมอนุบาล 3 ขวบ อนุบาล 1

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูกนกทิพย์
31 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ผู้อำนวยการและคณะบริหาร
30 พ.ค. 57 เลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูวันเพ็ญ บุญนัดดา
27 พ.ค. 57 ถึง 28 พ.ค. 57 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ป.6

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ครูอำภา
18 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้น ป.1- ป.6
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล(ทุกคน) วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-11.00 น.
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1- ป.6 (ทุกคน) วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น.
16 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557

01 พ.ค. 57 รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการเรียนฟรีฯและ ชำระค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าว่ายน้ำ