ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
            โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งอยู่  หมู่ที่ 9  ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี นายนิพนธ์  บุญภัทรโร  นายอำเภอปากเกร็ดในขณะนั้นเป็นผู้ดำริก่อตั้งขึ้น เนื่องจากเห็นว่าในสมัยนั้นอาณาบริเวณดังกล่าวมีโรงเรียนคลองเกลือเป็นโรงเรียน ระดับประถมศึกษาเพียงโรงเรียนเดียวและมีเนื้อที่คับแคบยากต่อการขยายและปลูกสร้างอาคารเพิ่มได้ และจำนวนนักเรียนก็เพิ่มมากขึ้น 
            ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงเรียนคลองเกลือ จึงดำเนินการที่จะสร้างโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรขึ้น  โดยมีคหบดีผู้ใจบุญของอำเภอปากเกร็ด ชื่อ  นายผาสุก  มณีจักร  ได้บริจาคที่ดินให้จัดสร้างโรงเรียน จำนวน 5 ไร่ ทั้งนี้ได้ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดสรรเงินจำนวน 240,000.- บาท ให้ไว้เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็นแบบ 017 แต่เนื่องจากงบประมาณในการก่อสร้างไม่เพียงพอ  ร.ต.แสวง ธีระวิทย์  นายอำเภอปากเกร็ด ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการประมูลใหม่โดยลดแบบแปลนเหลือ 3 ห้องเรียน  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2520