สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
 
สีชมพู หมายถึง ปัญญาที่ครูผู้สอนให้ความรู้กับนักเรียน
สีฟ้า หมายถึง ความชุ่มช่ำให้กับนักเรียน อันเกิดจากการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน