พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
ด้านผู้เรียน
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามลักสูตรสถานศึกษา
6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
7. ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
8. ส่งเสริมผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
9. ส่งเสริมผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
10. ส่งเสริมผู้เรียนด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
11. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านบริหารจัดการ
1. จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2. ส่งเสริมงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
6. บริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ    ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
5. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
1.สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
2.ครูมีศักยภาพและสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4.นักเรียนเป็นคนดีของสังคม
5.นักเรียนมีทักษะการดำเนินชีวิต
6.นักเรียนสืบสานวัฒนธรรมไทย 
7.นักเรียนสามารถเล่นดนตรีและกีฬาได้อย่างน้อย 1 ชนิด
8.ผู้บริหาร ครู และนักเรียนดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง