ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสมัครเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.79 KB 18
ใบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.72 KB 3
ใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.11 KB 3
ใบรับรองการเป็นนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.4 KB 1
SAR ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.48 MB 9
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร โดยใช้ แบบฝึกทักษะการเรียน ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวขวัญจิตร วิรัตน์จันทร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 512.42 KB 126196
>SAR ปีการศึกษา 2563 144834
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.64 KB 144829
รายงานผลการประเมิน สมศ.รอบ 4 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.08 KB 146846
แบบบันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 46.48 KB 146751
แบบบันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.56 KB 146777
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563 (9 พ.ค. 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 351.5 KB 146610
แบบฟอร์มโครงการ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 29.19 KB 146804
กรอบนโยบาย สพป.นนทบุรี เขต 2 Word Document ขนาดไฟล์ 342 KB 146504
วิสัยทัศน์-กลยุทธ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 31.02 KB 146631
แบบประเมินโครงการปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.02 KB 146712
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.53 KB 146620
>หลักสูตรต้านทุจริต 146811
>คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้น ป.1-ป.6 146705
วิสัยทัศน์-กลยุทธ์โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร2562 Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 146461
แบบฟอร์มโครงการ ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 146688
>อบรมทำโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 146694
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เด็กปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 146889
ตัวอย่างโครงการ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 146631
รายงานผลการประเมินตนเอง(Self-Study Report:SSR) Word Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 147719
>หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 146719
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 146378
แบบบันทึกข้อความซื้อวัสดุโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 144.5 KB 146819
SAR ปีการศึกษา 2559 ภาคผนวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 146565
SAR ปีการศึกษา 2559 ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.22 KB 147397
SAR ปีการศึกษา 2559 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.32 KB 146454
SAR ปีการศึกษา 2559 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 449.55 KB 146532
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.05 KB 146584
ผลงานดีเด่นของสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 584.39 KB 146619
FOR TEST แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 228.5 KB 146382
FOR TEST แบบประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสำหรับประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501.5 KB 146755
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 154 KB 146379
แบบประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสำหรับประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501.5 KB 146696
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.65 KB 146821