คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวโสภา เมืองจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
อีเมล์ : ss11pp22@gmail.com

นางทิวาวรรณ บุญประสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 081-4990598
อีเมล์ : thiwawan peer@gmail.com

นางสาวพัชริดา พุฒิธรรมพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวมาลี มีชัยอุดมเดช
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : t.mouy@hotmail.com

นางสาวนพเก้า โมลาขาว
ครูผู้ช่วย

นางวิจิตร วรรณการโสภณ
ครูอัตราจ้าง