กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศิริวรรณ สิริสินวัชรกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0800419765
อีเมล์ : pimi-281237@hotmail.com, phimsiri2812@gmail.com

นางทิชากร ทับอินทร์
ครู คศ.3
อีเมล์ : Jigtupin@gmail.com

นางสาวพัชรี เลิศพรเกษม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายทิวา บุญใส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวลัดดาวัลย์ สิงคะเณย์
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : laddawan.kruaiwnoy@gmail.com

นางสาวยุวพร ระดมสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2