กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวีรยุทธ์ พงศ์เกื้อ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ครู คศ.3

นางธวัลรัตน์ ศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุภารัตน์ พิมพ์สอน
ครู คศ.1

นางสาวเยาวรัตน์ มูลปัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายศักดิ์ชาย ตุ่มม่วง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1