กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายถาวร โสมโมรา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
อีเมล์ : xixdec@hotmail.com

นางธนพร บุญประสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายเอกวิทย์ บุญพามา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1