กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายถาวร โสมโมรา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
อีเมล์ : xixdec@hotmail.com

นายโชคชัย กู้สกุลชัยธรรม
ครู คศ.1

นายสุรพล จันใบเล็ก
ครูอัตราจ้าง

นางธนพร บุญประสิทธิ์
ครู คศ.1